Call for papers

a informace ke konferenčním příspěvkům

Call for papers


CJV MU si dovoluje pozvat bohemisty, vyučující češtiny jako cizího jazyka a všechny zájemce o češtinu na mezinárodní konferenci

POTENCIÁL JAZYKOVÉ RŮZNORODOSTI: ČEŠTINA PRO SPECIFICKÉ ÚČELY JAKO CESTA KE KARIÉŘE

Termín konání: 14.-15. června 2023, Masarykova univerzita Brno

Konference je výstupem mezinárodního projektu Czech Online – Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely, který je realizován od září 2020 do srpna 2023. Navazuje na úspěšnou konferenci Klíč k češtině jako cizímu jazyku, kterou MU hostila v Brně v září 2015. Tehdy byl poprvé veřejnosti představen webový portál obsahující rozsáhlý kurz lékařské češtiny, určený nejen zahraničním studentům medicíny v České republice, ale rovněž lékařům z ciziny, kteří se chtějí profesně uplatnit v České republice. Kvalita projektu byla oceněna dokonce dvakrát: poprvé Pečetí kvality a podruhé Evropskou jazykovou cenou Label. Vícejazyčný portál využívaly tisíce uživatelů z celého světa do poloviny roku 2020, kdy nastal čas na jeho inovaci a doplnění. Nová webová platforma nabídne kromě lékařské češtiny také právní (a právnickou) češtinu a češtinu pro obchodníky a ekonomy, a to ve čtyřech jazykových mutacích (české, anglické, německé a polské).

Čeština pro specifické účely si vydobývá v 21. století stále větší pozornost; na českých vysokých školách studují stovky cizinců v anglických i českých programech, zahraniční lékaři a zdravotnický personál už nejsou v českých nemocnicích výjimkou a v mnoha firmách pracují zahraniční odborníci. V rámci přeshraniční spolupráce vyvstala potřeba zpracovat kurzy češtiny pro policisty, hasiče či záchranáře. Oblast tradiční výuky cizinců významně rozšířil příchod více než 400 tisíc ukrajinských uprchlíků na jaře 2022, pro něž je po celém území České republiky organizována výuka češtiny v různých formách včetně jazykové přípravy na vysokoškolské studium.

Čeština jako cizí jazyk se samozřejmě neučí jen v České republice; existují desítky bohemistických pracovišť po celém světě. Neustále se rozvíjí didaktika češtiny jako cizího jazyka. České univerzity mají běžně ve svých kurikulech učitelství češtiny jako cizího/druhého jazyka, a to pro dospělé i děti, čímž se významně posiluje profesní kompetence vyučujících.

Mezi cíle mnohojazyčné Evropy patří zachování jazykové rozmanitosti, v níž méně rozšířené jazyky jako čeština mají velmi důležitou roli. Plurilingvní kompetence usnadňuje geografickou mobilitu a hledání pracovního uplatnění. Charakterizuje ji nejen schopnost komunikovat v různojazyčném multikulturním prostředí, ale rovněž schopnost výměny informací mezi jazyky a kulturami. V rámci dalšího rozvíjení získaných jazykových kompetencí a rozšiřování jazykového repertoáru jedinců se nabízí nové příležitosti k osvojování dalších jazyků. Nesmíme rovněž zapomenout na fakt, jak studentův mateřský jazyk (a případně další osvojené jazyky) ovlivňuje průběh nabývání komunikační kompetence v cizím jazyce, a také na roli místa, kde je realizována výuka: zdali uvnitř nebo vně přirozeného území aktuálně osvojovaného jazyka.

Nedílnou částí studia jazyka je jeho testování a hodnocení, které uživatelům poskytují důležitou zpětnou vazbu a povědomí o úrovni komunikační kompetence. Hodnocení jazyků v EU prochází neustálým vývojem, což dokazuje i Companion Volume Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Konference si klade za cíl přivítat na půdě Masarykovy univerzity co nejširší okruh publika zabývajícího se češtinou v ČR i v zahraničí: bohemisty, vyučující, autory učebnic, metodiky, odborníky na testování i překladatele. Těšíme se na příspěvky jak z oblasti terciárního vzdělávání, tak ze škol jiných typů či přímo z praxe. Setkání v Brně nabízí také prostor pro sdílení dobré praxe či navázání budoucí spolupráce nejen na domácí, ale i na mezinárodní úrovni.

Témata

Tematické okruhy

 • Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka v České republice a v zahraničí (profesně a akademicky orientované kurzy, oborová výuka a lektoráty v zahraničí a další)
 • Metodologická východiska výuky češtiny jako cizího jazyka (vyučovací strategie a metody, teorie osvojování a učení jazyka a další)
 • Vývoj a tvorba nových forem kurzů (tandemová výuka, autonomní učení, hybridní výuka a další)
 • Tvorba učebních materiálů v nejrůznějších podobách (učebnice, online materiály a nástroje a další)
 • Hodnocení a testování profesní češtiny (implementace CEFR CV, standardizované testování, portfoliové hodnocení, task-based hodnocení a další)
 • Interkulturní komunikační kompetence (interkulturní interakce, interkulturní dovednosti a schopnosti, interkulturní kurzy a další)
 • Čeština ve světě vícejazyčnosti (osvojování češtiny na pozadí jiných jazyků, vliv osobního jazykového repertoáru, plurilingvní kompetence, imerzní metoda, jazykový transfer a další)
 • Čeština v překladu (zásady a možná úskalí překladu jazyka pro specifické účely a další)

Reference

 • ALTE (2011). Manual for Language Test Development and Examining. Available online: Association of Language Testers in Europe (ALTE) - Guides and Reference Materials.
 • ALTE (2018). Guidelines for the Development of Language for Specific Purposes Tests. Available online: Association of Language Testers in Europe (ALTE) - Guides and Reference Materials.
 • CEFR Companion Volume 2021. Available online: 16809ea0d4 (coe.int).
 • Hádková, M. (2008). Čeština z druhé strany. Ústí nad Labem: PedF UJEP.
 • Hrdlička, K. (2019). Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Praha: Karolinum.
 • Johnston, B., Janus, L. (2007). Developing Classroom Materials for Less Commonly Taught Languages. CARLA Working Paper Series. Minneapolis: University of Minnesota.
 • Nekula, M., Šíchová, K. (2018). Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Praha: Akropolis.
 • Pešková, M., Kubíková, K. (Eds.). (2016). Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita.
 • Piccardo, E., Germain-Rutherford, A., Lawrence, G. (Eds.). (2021). The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education. Routledge.
 • Rešková, I. (2016). Budování komunikační kompetence v jazyce pro specifické účely. CASALC Review, 101-107.
 • Tedick, D.J. (Ed.). (2002). Proficiency-oriented language instruction and assessment: A curriculum handbook for teachers. CARLA Working Paper Series. Minneapolis: University of Minnesota, The Center for Advanced Research on Language Acquisition.
 • Vodičková, K. (2013). Vývoj jazykových zkoušek – nikdy nekončící příběh? (Language examination development – a never ending story?). Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), Praha: Akropolis, 205-211.

Formáty příspěvků

Standardní prezentace

30 minut, tj. 20 minut prezentace + 10 minut diskuse

Příspěvky mohou být předneseny v jednom z jazyků konference.

Workshop

45 minut + 10 minut diskuze

Workshopy jsou prakticky zaměřené aktivity, během nichž se účastníci aktivně zapojují do programu, a tak získávají bezprostřední zkušenost s nástroji, strategiemi a osvědčenými postupy. Vstupní prezentace by neměla zabírat více než 25 % trvání workshopu. Workshop může být veden v jednom z jazyků konference.

Jazyky konference

Příspěvky mohou být předneseny v češtině, angličtině a němčině. 


Instrukce k odeslání abstraktů

Přihláška příspěvku musí obsahovat:

 • název prezentace/workshopu,
 • tematický okruh, text abstraktu v jazyce prezentace/workshopu (300 slov)
 • biografii (80–100 slov)
 • 1–5 referencí

Abstrakty budou posouzeny členy vědeckého výboru a v případě přijetí budou zveřejněny na webu konference a v konferenčním sborníku.

Přihlášku příspěvku zasílejte ve formátu .docx (Word) na e-mailovou adresu abstrakty@cjv.muni.cz do 10. března 2023.

Přednášející obdrží informaci o přijetí příspěvku do 19. března 2023.

Písemné příspěvky z konference budou postoupeny k procesu peer-review a vybrané příspěvky budou publikovány v odborném recenzovaném časopise CASALC Review.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info